Освітня програма середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №29 м.Львова на 2019-2020 навчальний рік

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівська міська рада

Департамент гуманітарної політики

Управління освіти

Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів

 

 

 

 

 

 

Освітня програма


середньої загальноосвітньої школи

IIII ступенів
№29 м.Львова
на 2019-2020 навчальний рік

 Зміст

 

І. Загальні положення освітньої програми
     1. Призначення школи.

     2. Опис моделі випускника школи.

     3. Цілі та задачі освітнього процесу школи.

     4. Навчальний план та його обгрунтування.

     5. Особливості організації освітнього процесу.

     6. Показники (вимірники) реалізації освітнього процесу.

     7. Процеси розвитку, виховання і соціалізації в школі.

     8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

ІІ. Освітня програма початкової школи

 1. Вступ.
 2. Загальний обсяг навчального навантаження.
 3. Навчальний план.
 4. Перелік навчальних програм.
 5. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, дисциплін. Логічна послідовність їх вивчення.
 6. Очікувані результати навчання здобувачів освіти (реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей).
 7. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за програмою.
 8. Форми організації освітнього процесу.
 9. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
 10. Очікувані результати навчання за освітніми галузями.

ІІІ. Освітня програма школи ІІ ступеня

 1. Вступ.
 2. Загальний обсяг навчального навантаження.
 3. Навчальний план.
 4. Перелік навчальних програм.
 5. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, дисциплін. Логічна послідовність їх вивчення.
 6. Очікувані результати навчання здобувачів освіти (реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей).
 7. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за програмою.
 8. Форми організації освітнього процесу.
 9. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
 10. Очікувані результати навчання за освітніми галузями.

ІV. Освітня програма школи ІІІ ступеня

 1. Вступ.
 2. Загальний обсяг навчального навантаження.
 3. Навчальний план.
 4. Перелік навчальних програм.
 5. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, дисциплін. Логічна послідовність їх вивчення.
 6. Очікувані результати навчання здобувачів освіти (реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей).
 7. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за програмою.
 8. Форми організації освітнього процесу.
 9. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

 

Розділ 1. Призначення школи та засоби його реалізації

 

        Середня загальноосвітня школа I-III ст. №29 м.Львова знаходиться у комунальній власності Винниківської міської ради, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, індефікаційний номер. Засновником навчального закладу є міська рада м.Львова.        
        Навчальний заклад  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерством освіти і  науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, Статутом школи.

        Місія школи       
        Педагоги, батьки і учні СЗШ I-III ст. №29 вважаємо своєю місією створення оптимальних умов для формування всебічно розвиненої особистості з креативним мисленням, вмінням самостійно знаходити інформацію та застосовувати її у навчанні, навчатися протягом життя, громадянина з активною життєвою позицією, що вміє адаптовуватись до життєвих реалій, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі, оволодівати іншими сучасними вміннями.                  Сьогодні освіта вже не підготовка до життя, а спосіб життя. Завдання школи полягає у формуванні ключових компетентностей учня, які є необхідними для його успішної життєдіяльності.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключові компетентності

        1. Спілкування державною мовою. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективності спілкування.

        2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

        3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

        4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

        5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

        6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

        7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

        8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

        9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

        10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.     

        Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є головним завданням школи.       
           Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:    
        – безпечні умови освітньої діяльності;  
         – дотримання державних стандартів освіти;  
         – дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
        –   дотримання фінансової дисципліни.
         У відповідності до чинного законодавства загальноосвітній навчальний заклад здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:       
        I ступінь – початкова загальна освіта;   
         II ступінь – основна загальна освіта;     
        III ступінь – середня (повна) загальна освіта. 
        Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у відповідних освітніх програмах.

Розділ 2. Опис «моделі» випускника школи

 

         Випускник нашої школи:      
        – особистість цілісна, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;

        – патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини;

        – інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

        Випускник школи повинен володіти ключовими компетентностями, які є однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них учні набувають під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:  читати і розуміти прочитане, висловлювати думку усно і письмово, критично мислити, здатність логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення,  конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект, здатність співпрацювати в команді.      
Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи

 

Враховуючи призначення і місце школи в освітньому просторі держави школа працює над досягненням таких цілей та задач:

        -забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

-гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

        -створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

        -формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров’я учнів.

 

Розділ 4Навчальний план та його обґрунтування

 

          Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у школі, є робочий навчальний план, що складений на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Зміст навчального плану є механізмом реалізації змісту освіти та одним із засобів формування «моделі» випускника кожного ступеня навчання. Починаючи з І ступеня, в школі функціонує система факультативів та гуртків, яка дозволяє зробити освітній простір  єдиним і таким, що тісно пов’язує різні вікові етапи в навчанні різних  дисциплін. Мета та завдання базового навчання  полягає у створенні освітнього простору для здійснення самовизначення учнів основної школи до вибору профілю подальшого навчання. Допрофільне навчання у 8,9 класах має стати етапом «академічної мобільності» випускників основної школи, готовності до свідомого вибору профілю навчання у школі ІІІ ступеня. Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах науковості і систематичності знань, їх значущості для соціального становлення людини.        
        Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого здобуття освіти. Зміст освіти на цьому ступені є єдиним для всіх учнів. У старшій школі навчання є профільним. При формуванні змісту допрофільної освіти та варіативної складової навчального плану було  максимально враховано освітні потреби учнів і батьків, що випливають з результатів анкетування, опитування, моніторингу навченості та природних задатків здобувачів освіти.

         Базові навчальні предмети, що становлять інваріантну складову змісту середньої освіти, є обов’язковими і вивчатимуться на рівні державного стандарту на всіх профілях. Профільні загальноосвітні предмети – це той цикл предметів, який реалізуватиме цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю. Профільно вивчатиметься українська філологія. Враховуючи кадрове,  навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення, запити учнів 10-11 класів як вибірково-обов’язкові предмети здобувачі освіти вивчатимуть інформатику та технології. З метою врахування індивідуальних освітніх потреб та інтересів школярів, діагностування прогалин в знаннях учнів, організації роботи зі здібними та обдарованими учнями, підготовкою учнів до ЗНО проводяться індивідуальні та групові заняття з різних дисциплін.

           Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 

 

 

 

Розділ 5Особливості організації освітнього процесу

 

          Школа  працює  за  п’ятиденним  робочим  тижнем,  вихідні  дні  –  субота  і  неділя.

          Відповідно до  Закону  України , «Про  освіту»  тривалість  уроку в 1класах – 35 хв.  в  2-4  класах 40  хвилин, в 5-11 – 45 хвилин. Тривалість перерв, під час яких не відбувається харчування школярів – 10 хв., під час яких учні харчуються – 15 хв. Школа  працює  в  такому  режимі:

                  1-11 класи – початок занять о 9.00.

        Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, працюють 5 груп продовженого дня. (ГПД 1кл. – 12 год. 30 хв – 18 год. 30 хв.
2-4 кл. – 13 год.30 хв.- 19.год.30 хв.).  

        Відповідно  до  Закону  України  «Про    освіту» кожен навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – Днем знань.

          Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри  та режим роботи) встановлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти і науки ДГП ЛМР. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

          Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. Школа працює в одну зміну.        
     Згідно статті 12 р.ІІ  Закону  України  «Про    освіту» навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної та старшої  школи, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.  

        Навчальна практика та  навчальні екскурсії для учнів 1-8, 10 класів, згідно рішення педагогічної ради проводяться протягом навчального року.

        Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти здійснюється без конкурсу відповідно до території обслуговування, яка закріплена міською радою у відповідності з Порядком зарахування, відрахування та  переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367.

        Поділ  класів  на  групи  при  вивченні  окремих  предметів  здійснюється  Відповідно  до  нормативів,  затверджених  наказами  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  20.02.2002   № 128 зі змінами, внесеними наказом № 921 від 17.08.2012 та № 401 від 08.04.2016.

 

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

 

         На рівні школи розроблена система показників (внутрішній моніторинг), що дозволяє  аналізувати, наскільки ефективно реалізується Освітня програма, тобто наскільки реальний «продукт» діяльності школи відповідає ідеальній «моделі» випускника. При цьому об’єктами, механізмами  та термінами  контролю є :

        – кадрове забезпечення освітньої діяльності (підвищення кваліфікації педагогічних працівників (форма проходження на вибір учителя) – не менше 150 годин протягом 5 років, атестація – 1 раз на 5 років,  добровільна сертифікація – 1 раз на 3 роки,  участь у різних методичних заходах, конференціях, вебінарах, семінарах, конкурсах, ковчингах, тренінгах, онлайн-курсах, дистанційне навчання – протягом року);

        – навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (наявність документів, визначених нормативно-правовими актами з питань освіти, необхідної кількості підручників та навчально-методичної літератури з усіх навчальних дисциплін для самостійної роботи, 1 раз в рік);  
         – матеріально-технічне  забезпечення освітньої діяльності (відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам: шкільні кабінети, класні кімнати,  спортзали, бібліотека, дзеркальна зала, актова зала, сучасна їдальня, буфет,  наявність інтернету – 2 рази на рік);

        – якість проведення навчальних занять (вивчення системи роботи педагогічних працівників – 1 раз на 5 років, тематичний контроль знань, класно-узагальнюючий контроль – за потребою);

        – моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) (вивчення рівня навчальних досягнень з предмета – 1 раз на 5 років, циклу предметів – за потребою, освітньої галузі – 1 раз на 5 років,  різні види оцінювання, що відповідають «Загальним критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», які є обов’язковою складовою навчальної програми з предмета – на кожному уроці), тематичне – в кінці кожної теми, семестрове – в кінці кожного семестру, річне – в кінці року, державна підсумкова атестація – в кінці навчального року, зовнішнє незалежне оцінювання – в кінці навчального року, результати участі у предметних та  творчих  конкурсах різного рівня – протягом навчального року, участь у спортивних змаганнях – протягом навчального року, інтелектуальних випробовуваннях – протягом навчального року);

        – моніторинг оцінювання ступеня задоволення здобувачів освіти (соціологічні (анонімні) опитування учнів і випускників – 1 раз на рік);

        – продовження навчання (аналіз вступу у ВНЗ України та за її межами –  1 раз на рік).

        Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти школи є:

        – оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в школі;

        – постійний моніторинг змісту освіти; 

        – спостереження за реалізацією освітнього процесу;

        – моніторинг технологій навчання;

        – спостереження  за  станом  соціально-психологічного  середовища школи;

        – контроль  стану  прозорості  освітньої  діяльності  та  оприлюднення інформації щодо її результатів; 

 


Розділ 7. Процеси розвитку, виховання і соціалізації в школі

 

           Виховання учнів  у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи. Цілі виховного процесу в навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.        

        Виховний процес базується на таких принципах виховання:    
        1.Особистісно-орієнтоване виховання.  
        2. Відповідальність перед Законами України за свої дії.  
        3. Духовно осмислений патріотизм.      
        4. Висока духовність. 
        5. Здоровий спосіб життя і життєвий оптимізм.       
        6. Екологічна грамотність.  
        7. Естетична культура.        
        8. Готовність до професійного самовизначення.     
        9. Толерантність і здатність до емпатії. 
        10. Подолання комплексу меншовартості, психології «лакейства».  

        Весь навчально-виховний процес у школі зорієнтований  на учня, розвиток його здібностей, виховання на загальнолюдських цінностях, цінностях поваги до іншої людини, цінностях любові до власної країни. Це пронизує весь зміст освіти і весь процес навчання. Виховання позитивних рис характеру та чеснот здійснюється через наскрізний досвід та зміст освіти.

        Виховні принципи впроваджуються у виховний процес через наскрізні лінії.

 

Екологічна безпека й сталий розвиток            Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

           Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини.                                                                    
         У школі Iступеня реалізовується проект ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація». У школі II ступеня освітньо-просвітницький проект «Маленький принц. Львів, що любить тварин» та освітній проект «Навігатор по етикетках». Плануємо працювати над проектами «Зелена місто», «Очистимо планету від пластику», «Вторинне використання паперу».

 

 

Громадянська відповідальність            Сприятиме формуванню відповідальної особистості громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. 

           В рамках розвитку соціальної і громадянської компетентності діє учнівське самоврядування, яке намагається втілити принципи і механізми функціонування суспільства в межах школи.  У подальшому учнівський та учительський колективи намагатимуться діяти так, щоб активна участь у житті школи  викликала в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст був націлений на формування порядності, старанності, систематичності, послідовності.           .                                                                                                                                                                                                
         Учні школи II ступеня беруть активну участь у міських проектах «Львівське рондо», «Перлини Галицької корони». Для успішної інтеграції особистості в систему світової та національної культури впроваджується проект «1+1». Викладання англійської мови з волонтером із США, а також проект «LvivQuest».

 

Здоров’я і безпека          Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкої особи суспільства, здатної вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Буде реалізуватися упродовж двох наступних років через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я під час вивчення предмета «Основи здоров’я». Медичний працівник працюватиме над проектом «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/ СНІДу» (9-11 кл.); для учнів 1-4 класів психологічна служба школи планує провести навчальні квести «Здоровим будь» та «Здоровий дух у здоровому тілі». Текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів розробили упродовж травня – червня творча група класних керівників під керівництвом учителя з «Основ здоров’я» для інформування  про можливі негативні наслідки в разі не виконання правил дорожнього руху. Упродовж року традиційно звертатиметься увага  на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я.  Психологічна служба школи разом із класними керівниками спланувала і розробила ряд заходів, спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних зі саморегуляцією поведінки під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час. …………………………………       ……………………………………………….
         Наша школа – школа рівних можливостей для всіх. Діти, навчаючись у нашій школі, набувають всі життєві компетенції та вчаться дбати про своє здоров’я . У школі I ступеня успішно реалізовується освітньо-виховна програма «Абетка харчування» в рамках глобального проекту створення спільних цінностей «Нестле Здорові Діти» та проект «Дітям Львівщини-стоматологічне здоров’я». Медичний працівник підготувала цикл бесід для учнів 5-9 кл. в рамках проекту «Статеве виховання».

 

        Школа працює на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу:

        – повага до особистості;

– доброзичливість і позитивне ставлення;

– довіра у відносинах;

– діалог – взаємодія – взаємоповага;

– розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

– принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

        Школа допомагатиме батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно від її індивідуальних особливостей.

 

Розділ 8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

        Реалізація змісту освіти у школі та досягнення прогнозованого результату її роботи забезпечується програмно-методичним матеріалом, що відповідає Переліку навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І,ІІ,ІІІ ступенів, затвердженого наказами МОН від 07.06.2017 №804, від 23.10.2017 №1407, 24.11.2017 №1539, 14.07.2016 №826,  від 29.05.2015 №584.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.