ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №29 м.Львова

Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

у середній загальноосвітній школі

І-ІІІ ступенів  №29 м.Львова

І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Положення про академічну доброчесність (далі – Положення) у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №29 м.Львова (далі – школи)  є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.
  1. Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного кодексу України, статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України і нормативних документів школи.
  1. Метою даного Положення є дотримання високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності СЗШ І-ІІІст.№29 м.Львова, підтримка особливих взаємовідносин між працівниками закладу освіти та іншими учасниками освітнього процесу, забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, запобігання порушення академічної доброчесності, підвищення довіри до результатів навчання, а також зростання авторитету  школи.
  1. Завдання Положення:
 2. адаптувати систему традиційних корпоративних настанов національної освітньої системи до сучасних реалій для забезпечення і підтримки сприятливого морального клімату в колективі та встановлення й дотримання етичних норм і правил;
 3. забезпечити встановлення норм етичної поведінки як усередині колективу, так і зі зовнішніми спільнотами;
 4. підтримувати та виховувати корпоративний дух, атмосферу довіри, взаємної поваги і порядності.
  1. У своїй діяльності школа дотримується принципу меритократії, що означає оцінювання учнів винятково на підставі їх знань і вмінь, а педагогічних працівників – на основі їх професійної компетентності, результатів роботи, внеску у розвиток освітнього закладу. Адміністрація школи зобов’язується вживати заходів щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах педагогічних працівників та здобувачів освіти.
 1. Педагогічні, інші  працівники закладу освіти, керівники закладу освіти, учасники освітнього процесу, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання посадових обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу школи, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.
  1. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків чи осіб, які їх заміняють) та співробітників школи.

ІІ.   ПРАВОВІ ТА ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 • Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
  • Академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом.
  • Академічна доброчесність впроваджується через систему принципів:
 • законність і верховенство права;
 • колегіальність та демократичність;
 • пріоритет прав і свобод людини та громадянина;
 • рівноправність;
 • чесність та справедливість;
 • науковість;
 • професіоналізм та компетентність;
 • партнерство і взаємодопомога;
 • взаємоповага та взаємна довіра;
 • ввічливість та толерантність;
 • відкритість і прозорість;
 • персональна відповідальність;
 • нетерпимість щодо недотримання правил та норм академічної доброчесності.
  • Освітній заклад здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.
  • Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:
  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
  • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
  • об’єктивне оцінювання результатів навчання.
  • Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
   • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
   • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
   • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
   • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
  • Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п.4 Закону України «Про освіту» вважається:
 • Академічний плагіат –оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.
 • Самоплагіат– оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових.
 • Фабрикація– вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях.
 • Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.
 • Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети, тощо), крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання, а також повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, самостійної, індивідуальної, тощо).
 • Обман– надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.
 • Хабарництво– надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального чи нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.
 • Зловживання впливом – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
 • Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти:
  • вплив у будь-якій формі (умовляння, прохання, вказівка, примушування, погроза тощо) на педагогічного працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання;
  • надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги, не передбаченої умовами або процедурами проходження контрольних заходів, під час підсумкового оцінювання (семестрового та річного), державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання чи  створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;
  • використання учнем під час контрольних заходів непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів;
  • проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших осіб;
  • необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під час атестації чи сертифікації.

ІІІ.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Академічна доброчесність у закладі забезпечується шляхом дотримання етичних норм, принципів та правил встановлених законодавством України та  нормативною документацією школи. А саме:

 •  Для усіх учасників шкільної спільноти:Гідним є:дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції України та норм чинного законодавства України в сфері освіти та загальної середньої освіти; дотримання Статуту школи та Правил внутрішнього розпорядку;дотримання правил високих стандартів ділової етики  під час  спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків, що сприяє створенню позитивної репутації та іміджу школи загалом, примноження традицій;культури зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу;збереження, поліпшення та раціонального використання навчально-матеріальної бази закладу;дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права;надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; уникнення провокування дій, пов’язаних з корупційними правопорушеннями, хабарництвом, а також недопущення ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди; невідворотності відповідальності з підстав порушення академічної доброчесності та в порядку, визначеному відповідно Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими спеціальними законами;негайного повідомлення адміністрації закладу у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.Неприйнятним є:навмисне перешкоджання навчальній чи трудовій діяльності членів спільноти;участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; підробка та використання підроблених документів;перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями, контрактами;ведення в закладі політичної, релігійної, корупційної та іншої пропаганди;використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів;вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, паління у тому числі і електронних сигарет, поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;пронесення зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю та життю людини.
  • Для педагогічних працівників школи:
   • Гідним є:
   • сумлінне, компетентне, якісне, вчасне, результативне і відповідальне  виконання службових повноважень та професійних обов‘язків, рішень і доручень керівництва, не допускання зловживання та неефективного використання державної і комунальної власності;
   • дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;
   • дотримання загальновизнаних етичних норм поведінки, у стосунках зі усіма учасниками шкільної спільноти (учнями, батьками, співробітниками), толерантне і з повагою ставлення до усіх незалежно від їх етнічної, релігійної, культурної або соціальної приналежності;
   • обов’язкова присутність, активна участь на засіданнях педагогічної ради та колегіальна відповідальність за прийняті управлінські рішення;
   • незалежність професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
   • постійне підвищення професійної кваліфікації шляхом саморозвитку і самовдосконалення, вчасне проходження, відповідно до вимог законодавства, курсової підготовки, а також використання у своїй діяльності інноваційних освітніх методів та технологій;
   • сприяння практичній реалізації результатів своєї роботи задля покращення життя суспільства, збереження культурно-історичної спадщини, раціонального викристання природних ресурсів тощо;
   • дотримання міжнародних та національно-правових норм щодо захисту інтелектуальної власності та авторського права:
 • дбайливо ставитися до бібліотечних, документальних та інших фондів і ресурсів школи;
 • дотримуватися правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт, тощо;
  • сумлінне ставлення до організації освітнього процесу та забезпечення вибору форм контролю;
  • об‘єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь осіб, що навчаються;
  • сприяння творчій активності учнів, заохочення і підтримання будь-якої діяльності, пов‘язаної з системою учнівського самоврядування, покращенням культурного життя та іміджу школи. Врахування пропозицій учнівства щодо вдосконалення форм та методів навчання;
  • нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;
  • інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення;
  • здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами загальної середньої освіти;
  • негайне повідомлення керівництву у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які учасник академічної спільноти вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;
  • уникнення приватного інтересу та конфлікту інтересів.
  • Неприйнятним є:
  • порушення норм освітнього процесу, його недостатнє науково-методичне забезпечення;
  • недотримання вимог контракту та виконання індивідуального робочого плану;
  • запізнення на уроки, або їх пропуск без поважних причин;
  • некоректне, зневажливе ставлення до учнів, батьків, співробітників;
  • вдавання до форм академічного шахрайства, академічного плагіату та інших форм прояву академічної недоброчесності, викладених у Розділі 2;
  • зловживання владою, впливом або службовим становищем;
  • допускання фактів службового підроблення та службової недбалості;
  • припускання хабарництва та здійснення будь-яких корупційних дій;
  • свідоме порушення нормативних та розпорядчих документів освітнього закладу (Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, кодексів, положень, наказів, розпоряджень тощо) та чинного законодавства України.
  • Для здобувачів загальної середньої освіти:
   • Гідним є:
 • повага до педагогічних працівників;
 • повага честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від власних переконань;
 • присутність на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;
 • відповідальне ставлення до своїх обов‘язків,
 • вчасне, добросовісне та самостійне виконання завдань, передбачених навчальними програмами та планами (поточного та підсумкового контролів) без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА тощо);
 • ефективне використання часу навчальних занять для досягнення освітніх цілей, не марнуючи його на сторонні речі;
 • використання у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірених і достовірних джерел інформації та грамотного посилання на них;
 • подання на оцінювання лише самостійно виконаної роботи, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами;
 • не припустимість пропонування хабаря за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій діяльності, у тому числі з метою зміни отриманої оцінки.
  • Неприйнятним є:
  • нешанобливе та некоректне ставлення до осіб, що навчаються, представників педагогічного складу, адміністрації, працівників освітнього закладу та батьків;
  • запізнювання на навчальні заняття та пропуск їх без поважних причин;
  • використання джерел інформації (усних (підказки), письмових (роботи інших осіб), друкованих (книги, методичні посібники), електронних (телефони, планшети) тощо) під час освітнього процесу;
  • прохання, надавання та одержування допомоги від третіх осіб (у тому

числі і в якості підставних) при проходженні поточного, тематичного, семестрового і підсумкового контролів;

 • використання родинних або службових зв‘язків для отримання позитивної або вищої оцінки;
  • надання для оцінювання письмову роботу, підготовлену за участі інших осіб (видаючи роботу за свою);
  • фальсифікування або фабрикування інформації під час виконання творчих робіт чи проектів;
  • отримання або пропонування хабаря за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій діяльності.
  •  Для  батьків здобувачів загальної середньої освіти або осіб, які їх заміняють є:
  • виховання у дітей поваги до гідності, прав, свобод і законних інтересів однокласників, учнів інших класів, вчителів та інших людей;
  • виховання відповідального ставлення до власного фізичного та психічного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля, формування навичок здорового способу життя;
  • формування у дитини культури життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді, а також таких загальнолюдських цінностей, як справедливість, патріотизм, гуманізм, толерантність, працелюбність;
  • виховання поваги до державної мови та державних символів України, усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку, кодексів та положень освітнього закладу;
  • сприяння виконанню дитиною освітньої програми та досягнення дитиною передбачених нею результатів навчання, самостійного виконання нею навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання.
  • Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор школи або особа за його дорученням.
  • У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.
  • Кожен член шкільної спільноти наділений правом вільно обирати свою громадянську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.
  • Факти порушення педагогічними працівниками та особами, що навчаються, норм Положення про академічну доброчесність виносяться на розгляд Комісії з питань етики та академічної доброчесності, повноваження якої встановлюються Розділом 6 цього Положення.

ІV.  ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 • Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №29 м.Львова використовується комплекс профілактичних заходів:
  • ознайомлення кожного працівника при прийомі на роботу із Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи та з даним Положенням під підпис;
  • ознайомлення працівників  закладу освіти з цим Положенням під підпис;
  • ознайомлення батьківської громади з Положенням на конференції (зборах);
  • оприлюднення даного Положення на офіційному сайті закладу освіти;
  • розповсюдження методичних матеріалів;
  • інформування працівників закладу освіти про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;
  • проведення практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання щодо створення, оформлення методичних розробок для публікацій на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;
  • посилення контролю керівників  закладу освіти щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо під час підготовки (написання) творчих робіт, довідок, звітів, доповідей, розпорядчих документів;
  • рекомендування вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на анти-плагіат.
  • експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих програм у разі її встановлення) щодо ознак академічного плагіату в творчих роботах, що подаються на конкурси (атестаційні комісії) вищого рівня.
  • Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування, тощо).
  • Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списування створюється Шкільна Комісія з попередження списування здобувачами освіти (далі – Комісія) у складі класного керівника, вчителя-предметника, представника учнівського самоврядування класу.
  • Комісія в разі встановлення фактів списування надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності (повторне проходження оцінювання, відповідного освітнього компонента освітньої програми) з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.

V.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 • Відповідальність за дотримання етичних норм та принципів академічної доброчесності є водночас як особистим обов’язком кожного, так і спільною справою колективу загалом.
  • Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення закладу освіти.
  • Невиконання норм Положення про академічну доброчесність є предметом розгляду Комісії з питань етики та академічної доброчесності.
Порушення академічної доброчесності Суб’єкти порушення Обставини та умови порушення академічної доброчесності Наслідки і форма відповідальності Орган/посадова особа, який приймає рішення про призначення виду відповідальності
Порушення морально- етичних норм поведінки Учасники освітнього процесу Конфлікти через: відсутність поваги до гідності учасників освітнього процесу; вживання ненормативної лексики у спілкуванні з однокласниками;погрози, переслідування через надання та поширення неправдивої інформації у різних формах спілкування (соціальні мережі);порушення правил поведінки під час освітнього процесу (уроки, перерви, позакласні заходи) У випадку встановлення причин порушення морально-етичних норм поведінки рекомендується: всім учасникам освітнього процесу усвідомити ступінь провини; провести бесіди з метою усунення конфлікту; звернутись з клопотанням про можливість притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності Комісія з питань етики та академічної доброчесності
Необ’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів Педагогічні працівники Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання: – усні відповіді; – домашні роботи; – контрольні роботи; – лабораторні та практичні роботи; – ДПА; – тематичне оцінювання; – моніторинги; – олімпіадні та конкурсні роботи   Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань.   Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічних звань. Адміністрація закладу, атестаційні комісії усіх рівнів
Порушення академічної доброчесності Суб’єкти порушення Обставини та умови порушення академічної доброчесності Наслідки і форма відповідальності Орган/посадова особа, який приймає рішення про призначення виду відповідальності
Списування Здобувачі освіти самостійні роботи;лабораторні та практичні роботи;контрольні роботи;  контрольні зрізи знань; річне оцінювання (для екстернів);моніторинг якості знань Повторне письмове проходження оцінювання. Термін-1 тиждень або повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. Учителі- предметники
– екзамен (ДПА);         – річне оцінювання ( для екстернів) Повторне проходження оцінювання за графіком проведення ДПА у закладі     Не зарахування результатів Атестаційна комісія
– І етап( шкільний) Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів. Робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учасник не допускається до участі в інших олімпіадах, конкурсах. Оргкомітет, журі
Порушення академічної доброчесності Суб’єкти порушення Обставини та умови порушення академічної доброчесності Наслідки і форма відповідальності Орган/посадова особа, який приймає рішення про призначення виду відповідальності
Обман: Фальсифікація Педагогічні працівники як автори Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками: – методичні рекомендації; – навчальний посібник; – навчально- методичний посібник; – наочний посібник; – практичний посібник; – навчальний наочний посібник; – збірка; – методична збірка; – методичний вісник; – стаття; – методична розробка У випадку встановлення порушень такого порядку: А) спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавлені раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; Б) в разі встановлення в атестаційний період фактів списування здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності позбавлення педагогічного працівника І,ІІ кваліфі-каційної категорії Педагогічна та методичні ради закладу,  атестаційні комісії (закладу освіти, відділу освіти, молоді та спорту, міська)
Фабрикація
Плагіат
 • Формами проявів академічної недоброчесності є:

Академічний обман – надання завідома неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу:

 • Академічна фабрикація – вигадування даних чи фактів, що стосуються навчальної чи наукової діяльності, публікація вигаданих даних з питань освітнього процесу.
 • Академічна фальсифікація – свідома заміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються навчальної чи наукової діяльності.
 • Академічний плагіат – навмисне чи усвідомлене оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору (тексту,  творів мистецтва та ідей) під іменем особи, яка не є автором цього твору, та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань. Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень. Перевірці на академічний плагіат підлягають: навчальні (доповіді, реферати тощо), науково-методичні праці (підручники, навчальні посібники, конспекти уроків та виховних заходів, що готуються до друку, рукописи статей, тези доповідей, які надсилаються до редакцій фахових видань). Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють заступники директора з навчально-виховної роботи.

Форми академічного плагіату:

 • використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;
  • цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так i ні, без належного дотримання правил цитування;
  • спотворене представлення чужих ідей, ïx синтез aбo компіляція з першоджерел;
  • представлення в якості власного твору (ece, дослідницької роботи, творчого проекту, тез, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки.
   • Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових.

Академічне шахрайство – будь-які дії учасників шкільної спільноти змістом яких є:

 • використання статистичних даних, даних практик, ілюстрованого матеріалу без посилання на автора чи джерело;
  • посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;
  • використання під час контрольних робіт заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети тощо);
  • списування  (реплікація) –  використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації при складанні будь-якого виду поточного чи підсумкового контролю;
  • здавання або репрезентація різними особами робіт з однаковим змістом як результату навчальної чи наукової діяльності  (повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, індивідуальної тощо));
  • повторна публікація своїх наукових результатів;
  • приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів осіб, які не брали участь у створенні продукту (дослідницькій, науковій, навчально-методичній, творчій освітній діяльності);
  • проходження процедур контролю знань підставними особами.

Порушення методики при проведенні тавиконанні досліджень.

Академічне хабарництво – пропонування чи отримання неправомірної винагороди при виконанні навчальних чи дослідницьких завдань чи з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі (неправомірна вигода – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав):

 • виконання на замовлення та/або продаж академічних текстів (ece, дослідницької роботи, контрольної роботи, творчого проекту, тез, статті тощо);
  • придбання в інших осіб чи організацій з наступним поданням як власних результатів навчальної та/чи наукової діяльності;
  • пропонування (отримання) неправомірної винагороди для отримання неправомірних переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод нематеріального чи не грошового характеру.

Конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Службова недбалість – невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Зловживання впливом – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

 • За порушення правил академічної доброчесності педагогічні працівники притягуються до таких форм відповідальності:
  • дисциплінарна;
  • адміністративна та кримінальна;
  • відмова у встановленні педагогічної категорії чи присвоєнні педагогічного звання;
  • позбавлення встановленої педагогічної категорії чи присвоєного педагогічного звання;
  • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади;
  • звільнення;
  • інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.
  • За порушення правил академічної доброчесності здобувачі повної загальної середньої освіти притягуються до таких форм відповідальності:
  • повторне проходження (контрольних робіт, підсумкових робіт, іспитів тощо);
  • призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо);
  • повторне проходження навчального курсу (відповідного  освітнього компонента освітньої програми);
  • проведення додаткової перевірки всіх робіт авторства порушника;
  • обмеження участі порушника в наукових дослідженнях, виключення з окремих наукових проектів;
  • попередження.
  • Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються спеціальними законами. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

VI.  КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 • З метою виконання норм цього Положення в середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №29 м.Львова створюється Комісія з питань етики та академічної доброчесності.
  • Комісія з питань етики та академічної доброчесності (далі – Комісія) – це незалежний орган, що діє у школі з метою забезпечення моніторингу дотримання членами шкільної спільноти морально-етичних та правових норм цього Положення.
  • У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством у сфері освіти, іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки, органів місцевого самоврядування, чинними законодавчими актами України, Положеннями, Статутом  закладу освіти.
  • Комісія наділяється правом формувати та розглядати заяви щодо порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу та надавати пропозиції керівнику (керівникам) щодо накладання відповідних санкцій.
  • Склад Комісії затверджується наказом  директора школи.
  • До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади та учнівського самоврядування. Термін повноважень Комісії складає 3 (три) роки.
  • Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на педагогічній раді.
  • Комісія має такі повноваження:
 • виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи;
 • проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу;
 • готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації  щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню діяльність школи;
 • отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи, здійснювати аналіз щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;
 • залучати до своєї роботи експертів із тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного  встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;
 • доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної доброчесності до відома директора школи для подальшого реагування;
 • інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та локальних нормативних актів.
  • Комісія із свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи, рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідань, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданнях тощо здійснює секретар.
  • Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у терміни, визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.
  • Свої повноваження Комісія здійснює за умови, що кількість її членів, присутніх на засіданні, складатиме не менше ніж дві третини її складу.
  • Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу комісії. У разі рівного розподілу голосів – голос  Голови (Головуючого) є вирішальним.
  • Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.
  • Будь-який працівник,  представники освітнього процесу, яким стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутись до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б, контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.
  •  На засідання Комісії запрошується заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.
  • За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення . Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору школи для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.
  • Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:
   • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
   • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
   • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
   • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

VII.  ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

 • Положення про академічну доброчесність у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №29 м.Львова ухвалюється педагогічною радою школи та вводиться в дію наказом директора. Школа забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.
  • Усі учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність і дотримуватися його принципів та норм. Незнання або нерозуміння цих норм не є виправданням неетичної поведінки та порушення принципів академічної доброчесності.
  • Зміни та доповнення до Положення про академічну доброчесність виносяться на розгляд педагогічної ради школи за пропозиціями будь-кого з учасників освітнього процесу, вносяться до Положення за рішенням педагогічної ради школи та вводяться в дію наказом директора.