Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 2017 рік

Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фодну (форма № 4-3д, №4-3 м)
станом на 01 жовтня 2017 року
коди
Установа Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 м. Львова за ЄДРПОУ 41321310
Територія м. Львів, Личаківський район за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14
Видатки та надання кредитів –  усього Х 010 764 350,00 454 743,60 454 743,60 454 743,60
у тому числі:                        
Поточні видатки 2000 020
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030
Оплата праці  2110 040
  Заробітна плата 2111 050
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060
Нарахування на оплату праці 2120 070
Використання товарів і послуг 2200 080
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100
Продукти харчування 2230 110
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120
Видатки на відрядження 2250 130
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150
  Оплата теплопостачання 2271 160
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170
  Оплата електроенергії 2273 180
  Оплата природного газу 2274 190
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200
  Оплата енергосервісу 2276 210
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270
Поточні трансферти 2600 280
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310
Соціальне забезпечення 2700 320
Виплата пенсій і допомоги 2710 330
Стипендії  2720 340
Інші виплати населенню 2730 350
Інші поточні видатки 2800 360
Капітальні видатки 3000 370 764 350,00 454 743,60 454 743,60 454 743,60
Придбання основного капіталу 3100 380 764 350,00 454 743,60 454 743,60 454 743,60
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 224 350,00 14 760,00 14 760,00 14 760,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420
Капітальний ремонт 3130 430 540 000,00 439 983,60 439 983,60 439 983,60
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 540 000,00 439 983,60 439 983,60 439 983,60
Реконструкція  та  реставрація  3140 460
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510
Капітальні трансферти 3200 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550
Капітальні трансферти населенню 3240 560
Внутрішнє кредитування 4100 570
Надання внутрішніх кредитів 4110 580
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610
Зовнішнє кредитування 4200 620
Надання зовнішніх кредитів 4210 630
Інші видатки 5000 640 X X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Директор школи   О.М. Верхівська
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер   Г.Є.Хамуляк
(підпис) (ініціали, прізвище)
6 жовтня 2017 р.

Leave a comment

Your email address will not be published.